முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #22 - April 14

“உங்கள் முன்னால் கழிந்து கொண்டிருக்கும் இந்த நாள் திரும்பி வராது. ஒரு முறை போனால் போனதுதான், இது ஒரு போதும், ஒரு போதும், ஒரு போதும் திரும்பி வராது.” - பிரேம் ராவத் (14 ஏப்ரல், 2020)

பிரேம் பதிலளிக்க நீங்கள் விரும்பும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து அவற்றை PremRawat.com (www.premrawat.com/engage/contact)

Video

 

Audio