முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #20 - April 12

“மனிதனின் உண்மையான அறிமுகம் அவனுடைய குணங்களால் வரையறுக்கப்படுகிறது. அவன் உள்ளே கோபம் நிரம்பியுள்ளதா, அல்லது அன்பா? பயம் நிரம்பியுள்ளதா அல்லது முன்னேறுவதற்கான பலமா? இந்த விஷயங்கள் முன் வருவது அவசியம். யாரிடம் சாந்தி உள்ளதோ, பலம் உள்ளதோ , அந்த பொறுமை உள்ளதோ அவரிடம் எல்லாம் உள்ளது.” – (பிரேம் ராவத் (12 ஏப்ரல், 2020)

பிரேம் பதிலளிக்க நீங்கள் விரும்பும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து அவற்றை PremRawat.com (www.premrawat.com/engage/contact)

Video

 

Audio