முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #19 - April 11

“நீங்கள் அமைதியில் இல்லை என்றால், அதன் தாக்கம் முழு மக்கள் சமுதாயம் மேல் படியும். ஆனால் நீங்கள் உங்களையே அறிந்திருந்தால், உங்களுக்கு உங்கள் உண்மையான சுபாவம் அந்த அமைதியில் லயித்திருப்பது என்று தெரிய வரும்.” - பிரேம் ராவத் (11 ஏப்ரல், 2020)

பிரேம் பதிலளிக்க நீங்கள் விரும்பும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து அவற்றை PremRawat.com (www.premrawat.com/engage/contact)

Video

 

Audio