முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #16 - May 8

“மனதின் வேலையே கவலைப்படுவது, கவலைப் படுத்துவது. ஆனால் உங்கள் உள்ளே ஒரு பொருள் உள்ளது, அது இந்த எல்லா சூழ்நிலைகளோடு தொடபு கொள்ள விரும்புவதில்லை, கவலைப்பட விரும்புவதில்லை – அது தான் உங்கள் இதயம். அது தான் உண்மையான நீங்கள்” - பிரேம் ராவத் (8 ஏப்ரல், 2020)