முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #16 -April 8

“மனதின் வேலையே கவலைப்படுவது, கவலைப் படுத்துவது. ஆனால் உங்கள் உள்ளே ஒரு பொருள் உள்ளது, அது இந்த எல்லா சூழ்நிலைகளோடு தொடபு கொள்ள விரும்புவதில்லை, கவலைப்பட விரும்புவதில்லை – அது தான் உங்கள் இதயம். அது தான் உண்மையான நீங்கள்” - பிரேம் ராவத் (8 ஏப்ரல், 2020)

பிரேம் பதிலளிக்க நீங்கள் விரும்பும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து அவற்றை PremRawat.com (www.premrawat.com/engage/contact)

Video

 

Audio