முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #15 - May 7

பிரேம் ராவத் ஆற்றிய உரை (7 ஏப்ரல், 2030)