முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #14 - May 6 - audio

“உங்களிடம் பொறுக்கும் சக்தி உள்ளது, பொறுமை உள்ளது, தெளிவு உள்ளது அறிவது உள்ளது – அறிவது, நம்புவது இல்லை, முழு சிருஷ்டியையும் படைப்பவர் உங்கள் உள்ளே உள்ளார். உங்களிடம் எந்த குறையுமில்லை. கஷ்ட காலத்திலும் நீங்கள் இந்த சக்திகளை உபயோகிக்கமுடியும்.” – (பிரேம் ராவத் (6 ஏப்ரல், 2020)