முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #12 - April 4

“இந்த சூழ்நிலைகளிலும் உங்கள் உள்ளே அந்த ஆனந்தம் உள்ளது. விஷயம் இவ்வளவுதான், நீங்கள் அந்த வயலை உழுதால் அங்கிருந்து எதாவது நிச்சயமாகக் கிடைக்கும்.” – பிரேம் ராவத் (4, ஏப்ரல், 2020)

பிரேம் பதிலளிக்க நீங்கள் விரும்பும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து அவற்றை PremRawat.com (www.premrawat.com/engage/contact)

Video

 

Audio