முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #10 - May 2 - audio intro image