முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #10 - May 2

“அந்த உண்மைப்பொருள் உங்கள் உள்ளே உள்ளது, நீங்கள் விரும்பினால் அந்த சுரங்கத்தை தோண்டுங்கள், அப்போது உண்மையில் உங்களுக்கு அந்தப்பொருள் கிடைக்கும், எது உண்மையில் மனிதனை செல்வந்தனாக்குமோ.” (2 ஏப்ரல், 2020)