முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #10 - April 2

“அந்த உண்மைப்பொருள் உங்கள் உள்ளே உள்ளது, நீங்கள் விரும்பினால் அந்த சுரங்கத்தை தோண்டுங்கள், அப்போது உண்மையில் உங்களுக்கு அந்தப்பொருள் கிடைக்கும், எது உண்மையில் மனிதனை செல்வந்தனாக்குமோ.” (2 ஏப்ரல், 2020)

பிரேம் பதிலளிக்க நீங்கள் விரும்பும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து அவற்றை PremRawat.com (www.premrawat.com/engage/contact)

Video

 

Audio