முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #9 - April 1

“உங்களுக்குள் இந்த சக்தி உள்ளது, பொறுமையுடன், அன்புடன், நேசத்துடன் உங்கள் இதயத்தின் உள்ளே, உங்கள் உள்ளே இருக்கும் அமைதியை அனுபவம் செய்யுங்கள். இந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் ஆனந்தம் உணரமுடியும்” – பிரேம் ராவத் (1 ஏப்ரல், 2020)

பிரேம் பதிலளிக்க நீங்கள் விரும்பும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து அவற்றை PremRawat.com (www.premrawat.com/engage/contact)

Video

 

Audio