முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #7 - 30 April - audio intro image