முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #1 - 24 April - audio intro image