முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #1 - 24 March

“என் நம்பிக்கை மனிதர்கள் மேல்; என் நம்பிக்கை இந்த மூச்சின் மேல்; என் நம்பிக்கை -மனிதர் உள்ளே உள்ள சக்தி, அவர்களின் உண்மையான சக்தி என்பதில்” - பிரேம் ராவத், 24 மார்ச், 2020