முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - 6 - audio

என்னநடந்துகொண்டிருந்தாலும், ஒரு வேளை அது, மனிதப்பிறவிகளாகிய நாம் திரும்பவும் அந்த அற்புதமான மனிதத்தன்மைக்கு திரும்பவேண்டும் என நினைவு படுத்துதலாக இருக்கலாம். நாம் திரும்பவும் மனிதராக ஆகவேண்டும்.