முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - 6

என்னநடந்துகொண்டிருந்தாலும், ஒரு வேளை அது, மனிதப்பிறவிகளாகிய நாம் திரும்பவும் அந்த அற்புதமான மனிதத்தன்மைக்கு திரும்பவேண்டும் என நினைவு படுத்துதலாக இருக்கலாம். நாம் திரும்பவும் மனிதராக ஆகவேண்டும்.

பிரேம் பதிலளிக்க நீங்கள் விரும்பும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து அவற்றை PremRawat.com (www.premrawat.com/engage/contact)

Video

 

Audio