முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #22 - May 14

“உங்கள் முன்னால் கழிந்து கொண்டிருக்கும் இந்த நாள் திரும்பி வராது. ஒரு முறை போனால் போனதுதான், இது ஒரு போதும், ஒரு போதும், ஒரு போதும் திரும்பி வராது.” - பிரேம் ராவத் (14 ஏப்ரல், 2020)