முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #21 - May 13

‘இந்த நேரத்தில், மனித நேயத்தினால், நாம் மக்களுக்கு எவ்வளவு செய்ய முடிந்தாலும் அது போதுமானதாக இல்லை.” - பிரேம் ராவத் (13 ஏப்ரல், 2020)