முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #17 - May 9

“நீங்கள் உங்களுடனே இருக்க வேண்டும்! எல்லோரிடமும் நான் கேட்கும் கேள்வி, “உங்களால் உங்களுடனே இருக்கமுடியுமா?” பிரேம் ராவத் (9 ஏப்ரல், 2020)