முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #12 - May 4 - audio

“இந்த சூழ்நிலைகளிலும் உங்கள் உள்ளே அந்த ஆனந்தம் உள்ளது. விஷயம் இவ்வளவுதான், நீங்கள் அந்த வயலை உழுதால் அங்கிருந்து எதாவது நிச்சயமாகக் கிடைக்கும்.” – பிரேம் ராவத் (4, ஏப்ரல், 2020)