முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - #9 - May 1 - audio

“உங்களுக்குள் இந்த சக்தி உள்ளது, பொறுமையுடன், அன்புடன், நேசத்துடன் உங்கள் இதயத்தின் உள்ளே, உங்கள் உள்ளே இருக்கும் அமைதியை அனுபவம் செய்யுங்கள். இந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் ஆனந்தம் உணரமுடியும்” – பிரேம் ராவத் (1 ஏப்ரல், 2020)