முடக்கப்படுதல் பிரேம் ராவத்துடன் - 5 - audio

நன்றியுடன் இருங்கள், நம்பிக்கையுடன் இருங்கள், உண்மையாக இருங்கள், உண்மையை புரிந்துகொள்ளுங்கள். நீங்கள் உங்கள் சுற்றிலுமுள்ள அனைத்தின் ஒரு பாகம். நீங்கள் ஒளி வீசும்போது இருட்டை விலக்குகிறீர்கள். அது மிக முக்கியம், ஒவ்வொரு நாளும் – இருட்டை விலக்குவது